Lộ Miểu lỡ ngớ ngẩn một lần qua đếm Kiều Trạch, đây trọn vẹn là bài toán ngoài ý muốn, cả hai kế tiếp lại vùi mình trong công việc, rộng nửa mon không thăm hỏi gì nhau, mang đến khi chạm mặt lại là trên buổi tiệc sinh nhật con gái Thẩm Ngộ. Hai tín đồ ngồi đối diện nhau, nhìn mọi tín đồ ồn ào, yên ổn lặng.

Suốt cả đêm, Kiều Trạch chỉ nói đúng một câu duy nhất, "đưa ly nước mang đến tôi.". Lộ Miểu chậm rì rì từ không yên ổn trở buộc phải thản nhiên, sau đây mới hay, tất cả một câu, gọi là "về sau tính sổ".


- Choose -Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 01- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 02- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 03- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 04- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 05- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 06- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 07- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 08- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 09- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 10- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 11- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 12- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 13- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 14- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 15- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 16- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 17- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 18- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 19- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 20- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 21- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 22- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 23- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 24- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 25- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 26- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 27- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 28- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 29- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 30- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 31- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 32- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 33- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 34- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 35- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 36- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 37- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 38- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 39- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 40- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 41- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 42- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 43- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 44- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 45- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 46- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 47- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 48- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 49- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 50- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 51- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 52- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 53- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 54- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 55- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 56- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 57- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 58- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 59- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 60- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 61- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 62- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 63- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 64- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 65- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 66- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 67- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 68- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 69- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 70- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 71- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 72- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 73- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 74- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 75- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 76- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 77- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 78- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 79- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 80- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 81- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 82- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 83- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 84- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 85- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 86- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 87- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 88- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 89- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 90- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 91- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 92- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 93- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 94- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 95- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 96- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 97- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 98- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 99- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Phần 2-- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 100-- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 101-- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 102-- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 103-- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 104-- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 105-- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 106-- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 107-- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 108-- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 109-- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 110-- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 111-- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 112-- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 113-- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 114-- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 115-- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 116-- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 117-- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 118-- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 119-- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 120-- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 121-- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 122-- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 123-- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 124-- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 125-- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 126-- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 127-- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 128-- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 129-- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 130-- Âm Thanh Của Em Là quả đât Của Anh - Chương 131-- Âm Thanh Của Em Là nhân loại Của Anh - Chương 132-- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 133-- Âm Thanh Của Em Là thế giới Của Anh - Chương 134-- Âm Thanh Của Em Là trái đất Của Anh - Chương 135