(Thắp 3 cây hương, quỳ tức thì thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài bác Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện rước lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo trường đoản cú tánh có tác dụng lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật tự gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững bền

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng trở lại bờ giác.

Bạn đang xem: Kinh vu lan báo hiếu cha mẹ

(Xá rồi đọc tiếp bài xích kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, rước đức lành phổ hoá chúng sanh. Chúng nhỏ một dạ chí thành, cúng dường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện khắp cả ba ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư trường đoản cú phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo chủ Di-đà, thuộc là Bồ-tát, các vị Thánh Tăng. Hiệp ba cõi mười phương Tăng chúng, ao ước từ bi tiếp độ hương linh. Cửu huyền Thất tổ khôn xiết thăng, mẹ thân phụ hiện nạm phước tăng thọ trường. Khắp bọn chúng sanh rõ con đường đạo đức, thoát muội mê triệu chứng bậc quang minh. Ngưỡng mong muốn đức cả oai vệ linh, từ bi thiết xót minh chứng hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắm hương vào lư và đọc bài xích kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ khắp trời người,

Cha lành chung bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt không bẩn nghiệp ba kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp không thuộc tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sanh tánh hay rỗng lặng,

Đạo thông cảm không thể suy nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang quẻ sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Tận lỗi không đổi thay pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, nhân hậu Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh tô Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương rất lạc quả đât đại từ bỏ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán ráng Âm Bồ-tát, Đại cầm Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương vãi Bồ-tát, thanh tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng xuất xắc ngồi tùy ý, vô chuông mõ với đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò mùi hương vừa bén cừu đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiềng

Pháp thân tổng thể hiện tiền

Chứng minh mùi hương nguyện phước lập tức ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế thước chén bát ra da, nhân tình đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra vạc duệ, số đát na đát toả.

Nam tế bào tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà dà, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha tình nhân đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phân phát xà domain authority đế, ma ha phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phát sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô tô rô, ý trung nhân đề dạ người tình đề dạ, người tình đà dạ người tình đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắc đẹp ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Trả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Bố đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI khiếp KỆ

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp cạnh tranh tìm cầu.

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên new đặng lục thông,

Muốn cho phụ huynh khỏi vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục thâm nám ân dốc trả,

Nghĩa sinh thành đạo cả ý muốn đền,

Làm con hiếu hạnh vi tiên,

Bèn cần sử dụng huệ nhãn bên dưới trên tìm tầm

Thấy vong mẫu mã sanh làm ngạ quỷ,

Không uống nạp năng lượng tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm đồ gia dụng đem dưng từ mẫu,

Đặng đỡ lòng gian khổ bấy lâu,

Thấy cơm, chị em rất lo âu,

Tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt,

Sợ bọn chúng ma cướp giựt của bà,

Cơm đưa chưa tới miệng đà,

Hoá thành than lửa nuốt mà lại đặng đâu.

Thấy như vậy khổ cực thê thảm,

Mục Kiền Liên mến yêu xót thương,

Mau mau về cho giảng đường,

Bạch thuộc Sư phụ khoảng phương giải nàn.

Phật bắt đầu bảo rõ ràng căn cội.

Rằng bà bầu ông cội tội cực kỳ sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình cần thiết ai ước đặng đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu mang lại cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà ma ngoại đạo, bốn vày Thiên vương

Cộng tía cõi sáu phương tụ tập,

Cũng ko phương cứu vãn tế chị em ngươi,

Muốn mang đến cứu đặng mạng người,

Phải dựa vào thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu tế Ta toan giảng nói,

Cho hồ hết người thoát ra khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị mang lại gần,

Truyền mang lại Diệu pháp ân quan trọng thi.

Rằm mon Bảy là ngày trường đoản cú tứ,

Mười phương tăng lên dự lễ này,

Phải toan sắm sửa chớ chầy,

Thức nạp năng lượng trăm món, hoa quả năm màu.

Lại buộc phải sắm giường nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn uống tinh sạch mát báu mầu,

Đựng trong bình bát vọng ước kính dâng.

Chư Đại đức mười phương thọ thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thăng,

Lại thêm cha mẹ hiện tiền,

Đặng dựa vào phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì hồi trước Thánh tăng lên đủ,

Dầu nơi đâu cũng tụ họp về,

Như tín đồ thiền định tô khê,

Tránh điều phiền não siêng về Thiền-na.

Hoặc người đặng tư toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc bạn thọ hạ ghê hành,

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc người đặng Lục thông tấn phát,

Và gần như hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình làm cho sãi ở gần chúng sanh.

Đều trì giới vô cùng thanh, cực kỳ tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tất cả những bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hoà.

Người nào tất cả sắm ra vật thực,

Đặng cúng dường Tự tứ Tăng thời,

Hiện chi phí phụ mẫu mã của người,

Bà con quyến thuộc thảy hồ hết nhờ ơn.

Tam vật dụng khổ có lẽ rằng ra khỏi,

Cảnh thanh nhàn hưởng lâu tự nhiên,

Như còn cha mẹ hiện tiền,

Nhờ đó cũng đặng bá niên lâu trường;

Như phụ huynh bảy đời thừa vãng,

Sẽ hoá sanh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân,

Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng,

Phải tuân thủ theo đúng thể thức sau này:

Trước khi thọ thực bầy chay,

Phải cầu chú nguyện cho tất cả những người tín gia.

Cầu thất cố gắng mẹ phụ vương thí chủ,

Định tâm thần quán đủ đừng quên,

Cho hoàn thành định ý hành thiền,

Mới sử dụng phẩm vật bầy tiền hiến dâng.

Khi lâu dụng, bắt buộc an vật thực,

Trước Phật đài hoặc từ tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự nhân tiện thọ cần sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu giúp tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên cùng Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,

Mục Liên cũng hết khóc than rầu buồn.

Mục Liên chủng loại cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ nhỏ nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng dựa vào oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nạn khổ nặng nề ra.

Như sau môn sinh xuất gia,

Vu Lan bể pháp cần sử dụng mà độ sanh.

Độ bố mẹ còn đương trên thế,

Hoặc bảy đời rất có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi vô cùng thông,

Ta vừa mong mỏi nói bé liền hỏi theo.

Thiện nam giới tử, Tỳ-kheo phái nam nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan,

Cùng hàng lê máy vạn dân cõi trần.

Như chí mong muốn đền ơn phụ thân mẹ,

Hiện tại cùng thất núm tình thâm.

Đến Rằm tháng Bảy từng năm,

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính trước kia Phật Đà hoan hỷ,

Phải tìm sanh bá vị cơm trắng canh,

Đựng vào bình chén bát tinh anh,

Chờ giờ Tự tứ chúng Tăng thờ dường.

Đặng cầu nguyện tuy nhiên đường trường thọ,

Chẳng bé đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng cầu thất cầm cố đồng thì,

Lìa chỗ ngạ quỷ sinh về nhơn thiên,

Đặng hưởng trọn phước nhân duyên vui đẹp,

Lại xa lìa nạn buồn bã thân,

Môn sinh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải rất cần phải chuyên.

Thường nguyện cầu thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh,

Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm,

Vì lòng hiếu hạnh ân thâm buộc phải đền.

Lễ cứu tế chí thành sắp tới đặt,

Ngõ cúng nhường nhịn chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo ân thù ân,

Sanh thành dưỡng dục tuy nhiên thân buổi đầu,

Đệ tử Phật khiếp sợ gìn giữ,

Mới phải là thích tử Thiền môn.

Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn,

Môn sanh tứ bọn chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên với tứ ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sinh thành,

Sau là cứu vớt vớt, chúng sanh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thuở nọ vắt Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội rất đông,

Tính ra mang lại số nhì muôn tám ngàn,

Lại cũng có các sản phẩm Bồ-tát,

Hội tại phía trên đủ mặt thường xuyên thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đường,

Cùng mặt hàng đại bọn chúng Nam phương tiến hành.

Đáo bán lộ đành rành mắt thấy,

Núi xương khô vứt đấy thọ đời,

Thế Tôn bèn vội đến nơi,

Lạy liền tía lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tâm ái ngại,

Chẳng phát âm sao Phật lạy lô xương,

Vội quà xin Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là trường đoản cú Phụ tía phương tư loài.

Ai ai ai cũng kính Thầy nhịn nhường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: trong số môn đồ,

Ngươi là đệ tử mở đầu dày công.

Bởi chưa biết đục trong không rõ,

Nên vì chưng ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tiếp bấy lâu,

Cho nên trong những số đó biết bao cốt hài.

Chắc cũng đều có ông bà thân phụ mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sinh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, thi hài còn đây.

Ta lễ bái kỉnh người tiền bối,

Và ngậm ngùi bởi nhớ kiếp xưa.

Đống xương hỗn tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái vứt bừa khó coi.

Ngươi chăm chỉ xét soi cho kỹ,

Phân làm phía 2 bên nữ, bên nam,

Để cho riêng biệt cốt phàm,

Không còn lộn lạo con gái nam hóa học chồng.

Đức A-nan trong tâm tha thiết,

Biết làm sao phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì khó chọn lựa gái trai thời gian này.

Còn sanh tiền dễ dàng bề sắp đến đặt,

Cách đứng đi ăn mặc phân minh,

Chớ lúc rã xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, khó khăn nhìn cực nhọc phân.

Phật mới bảo: A-nan nên biết,

Xương chị em nam khác nhau rõ ràng,

Đàn ông xương trắng nặng nề oằn,

Đàn bà xương nhẹ black thâm dễ dàng nhìn.

Ngươi có biết cớ sao đen nhẹ?

Bởi bọn bà sinh đẻ cơ mà ra,

Sanh con ba đấu tiết ra,

Tám hộc bốn đấu sữa hoà nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương bọn bà, đen nhẹ nhàng hơn trai.

A-nan nghe vậy bi ai,

Xót thương phụ huynh công dày chăm sóc sanh.

Bèn ước Phật thi ân dạy bảo,

Phương pháp làm sao báo hiếu tuy vậy thân?

Thế Tôn bắt đầu bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta sẽ thanh minh khá nghe!

Thân bầy bà những bề cực nhọc,

Sanh đặng nhỏ thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều lưu lại sợ tung bất thường.

Tháng máy nhì dường như sữa đặc.

Tháng thứ ba như cục huyết ngưng.

Bốn tháng đang tượng ra hình.

Năm mon ngũ thể(<1>) hiện nay sinh rõ ràng.

Tháng sản phẩm sáu lục căn(<2>) hầu như đủ.

Bảy mon thì đủ bộ cốt xương.

Lại thêm đủ lỗ chân lông,

Cộng thông thường đến số tám muôn tứ ngàn.

Tháng lắp thêm tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín tháng thì khá đầy đủ vóc hình.

Mười mon là cho kỳ sinh.

Nếu con hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn,

Bằng ngỗ nghịch làm bi hùng thân mẫu.

Nó vẫy vùng đấm đá quấu lung tung,

Làm cho phụ huynh hãi hùng,

Sự đau, sự khổ không cùng tỏ phân.

Khi sanh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví như được tệ bạc được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn cha nghĩa chị em mười phần nên tin.

Điều đầu tiên giữ gìn thai giáo,

Mười mon trường chu đáo các bề.

Thứ nhị sanh đẻ gớm ghê,

Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần.

Điều vật dụng ba, thâm ân nuôi dưỡng,

Cực mang lại đâu, chắc chắn chẳng lay.

Thứ tư ăn uống đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ đầy đến con.

Điều vật dụng năm lại còn lúc ngủ,

Ướt bà bầu nằm, không ẩm mốc phần con.

Thứ sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con no ấm chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều sản phẩm bảy không chê ô uế,

Giặt đồ bẩn thỉu của trẻ ko phiền.

Thứ tám chẳng nỡ phân tách riêng,

Nếu con đi vắng thân phụ phiền người mẹ lo

Điều sản phẩm công nghệ chín miễn con sung sướng,

Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao hữu dụng thì làm,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm.

Điều sản phẩm công nghệ mười chẳng mê man trau chuốt,

Dành mang đến con những cuộc thanh nhàn,

Thương con như ngọc như vàng,

Ơn cha, nghĩa chị em sánh bằng Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan phải biết!

Trong bọn chúng sanh tuy thiệt phẩm người,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày song thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương chăm sóc dục tảo lao.

Ấy là bất hiếu mặc giao,

Thì những người dân ấy đời nào bắt buộc thân.

Mẹ sinh con nuôi nấng mười tháng,

Cực khổ nhịn nhường gánh nặng trên vai,

Uống ăn chẳng đặng vì thai,

Cho phải thân thể hình hài kém suy.

Khi sinh sản hiểm nguy chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh huyết dầm dề,

Ví như thọc ngày tiết trâu dê,

Nhứt sanh thập tử nhiều bề gian nan.

Con còn nhỏ tuổi phải lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm, yêu cầu giặt, cọ trôn,

Biết rằng nhơ dáy mẹ không phải lo ngại gì.

Nằm phía ướt, bé nằm phía ráo,

Sợ cho nhỏ ướt áo, ướt chăn,

Hoặc lúc ghẻ chóc mọi thân,

Ắt con đề nghị chịu trăm phần thảm thương.

Trọn cha năm mút nương sữa mẹ,

Thân bé mòn như thế nào nệ với con,

Đến khi vừa được lớn khôn,

Mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng,

Cho tới trường mở thông trí huệ,

Dựng vợ ông chồng có cố làm ăn,

Ước ước ao con được buộc phải thân,

Dầu cho cha mẹ cơ bựa quản chi.

Con đau gầy tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao giải pháp mấy cũng đành,

Khi nhỏ căn bệnh đặng lành,

Thì bố mẹ mới an thần định tâm.

Công dưỡng dục sanh bằng non biển,

Cớ sao nhỏ chẳng hàm ân này!

Hoặc lúc lầm lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn cha mẹ phùng với trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ doạ thê nhi,

Bà bé chẳng đề cập ra chi,

Không tuân Sư phụ nghi lễ chẳng tường.

Lời dạy dỗ bảo tuy vậy đường không kể,

Tiếng khuyên răn các bạn chẳng màng.

Trái ngang phòng báng rất nhiều đàng,

Ra vào tiến thoái mắng càn fan trên.

Vì thông tục tánh quen làm bướng,

Chẳng đề cập lời trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ các bạn lành theo cùng chúng dữ,

Nết tập quen làm sự trái ngang,

Nghe lời dỗ dành quân hoang,

Bỏ phụ vương bỏ bà bầu trốn sang trọng quê người

Trước còn tập theo thời theo thế,

Thân lập thân tìm kiếm kế sinh nhai,

Hoặc đi bán buôn kiếm lời,

Hoặc vào quân lính với đời lập công.

Vì ràng buộc đồng công, mọt nợ,

Hoặc trở ngăn vì vợ vì con,

Quên phụ vương quên chị em tình thâm,

Quên xứ quên sở lâu năm không về.

Xem thêm: Honda Cb1000R Giá Xe Honda Cb1000R 2021 Và Khuyến Mãi Mới Nhất Tháng 11/2021

Ấy là nói những người dân có chí,

Chớ đa số du hý cơ mà thôi,

Sau khi phá không còn của rồi,

Phải tra cứu phương kế kiếm đôi đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài xích bạc,

Phạm tội hình, tội nhân ngục bắt buộc vương,

Hoặc lúc mang bệnh giữa đường,

Không bạn nuôi dưỡng bỏ thân kế bên đồng.

Hay tin dữ, bà con cô bác,

Cùng mẹ cha xao xác bi ai rầu,

Thương con than khóc ưu sầu,

Có lúc mang dịch đui mù vấn vương.

Hoặc bệnh nguy kịch vì thương vượt lẽ,

Phải bỏ xác làm quỷ giữ lại hồn,

Hoặc nghe nhỏ chẳng lo lường,

Trà đình, tửu điếm, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết theo thứ bất chánh,

Chẳng mấy khi thần tỉnh tuyển mộ khang,

Làm cho cha mẹ than van,

Sanh nhỏ bất hiếu nên mang tiếng đời.

Hoặc phụ huynh đến hồi già yếu,

Không ai nuôi thốn thiếu phần đông điều,

Ốm nhức đói rách nát kêu rêu,

Con không cung cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương.

Phận đàn bà còn nương thân phụ mẹ,

Thì gồm lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch vào nhà,

Dễ không nên dễ khiến hơn là nam nhi.

Song cho lúc tòng phu xuất giá,

Lo bên ck chẳng sá bên mình,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh biến mất biệt nhà.

Quên chăm sóc dục tuy nhiên thân ân trọng

Không lưu giữ công sở hữu nặng đẻ đau,

Chẳng lo báo đáp cù lao,

Làm cho bố mẹ buồn rầu thảm thay.

Nếu bố mẹ la rầy quở trách mắng,

Trở sanh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ chi ông xã đánh liên miên,

Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban phái nam nữ,

Nói không thuộc nghiệp dữ cần mang.

Nghe Phật chỉ rõ đa số đàng,

Trong hàng đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, đem cây mang củi,

Đập vào mình, vào mũi vào hông,

Làm cho các lỗ chân lông,

Thảy đa số rướm máu, ướt váy cả thân.

Đến hôn mê tâm thần bất định,

Một giây lâu bắt đầu tỉnh than rằng:

Bọn ta trái thiệt tội nhơn,

Xưa nay chẳng rõ không hơn người mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc,

Ruột gan trong khi nát như tan,

Tội tình cạnh tranh nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn vàn ơn sâu.

Trước Phật chi phí ai mong trần tố,

Xin cố kỉnh Tôn mẫn rứa bi lân,

Làm sao báo ân thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy nhiên thân của mình.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ thuộc Đại chúng lắng nghe,

Ơn thân phụ nghĩa mẹ nặng nề,

Không phương báo ơn cho vừa mức độ đâu.

Ví có người ơn sâu dốc trả,

Cõng mẹ phụ thân tất cả nhì vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ngàn kiếp ơn kia không đền.

Ví gồm người gặp cơn đói rét,

Nuôi tuy vậy thân dưng hết thân này,

Xương xay thịt nát phân thây,

Trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng.

Ví có tín đồ vì công sinh dưỡng,

Tự tay mình khoét thủng tuy nhiên ngươi,

Chịu thân mù tối như vầy,

Đến trăm ngàn kiếp ơn này ngấm đâu.

Ví có người cầm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết trọng điểm can,

Huyết ra khắp đất chẳng than,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân đâu bằng.

Ví có người dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào bản thân bất luận chỗ nào,

Tuy là việc khó biết bao,

Trải trăm nghìn kiếp không vấn đề gì đáp đền.

Ví có người vì ơn chăm sóc dục,

Tự treo mình cúng Phật vậy đèn,

Cứ treo bởi vậy trọn năm,

Trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền.

Ví có người xương ép ra mỡ,

Hoặc sử dụng dao chặt bửa thân mình,

Xương tan thịt nát chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng.

Ví có người vì công chăm sóc dục,

Nuốt sắt nóng thấu ruột thấu gan,

Làm mang lại thân thể tiêu tan,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân chưa đền.

Nghe Phật nói thảy hồ hết kinh hãi,

Giọt lệ tràn cực nhọc nỗi cầm cố ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân song đường?

Phật bắt đầu bảo các hàng Phật tử,

Phải lắng tai Ta chỉ với sau này,

Các ngươi mong đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh đây lưu truyền.

Vì bố mẹ trì siêng phúng tụng,

Cùng ân hận những tội tình xưa,

Cúng dường Tam Bảo mau chóng trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa món chi.

Rằm tháng Bảy đến kỳ trường đoản cú tứ

Thập phương tăng đều dự lễ này,

Sắm sanh lễ đồ gia dụng đủ đầy,

Chờ giờ câu hội đặt bày cúng dâng.

Đặng mong nguyện song đường trường thọ,

Hoặc sinh về Tịnh Độ an nhàn,

Ấy là báo bổ thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục song thân của mình.

Mình còn phải cần chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới duy trì gìn,

Những lời Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá yêu cầu y test phụng hành chớ sai

Được như vậy new là khỏi tội,

Bằng chẳng thì ngục tối cần sa,

Trong năm đại tội nhắc ra,

Bất hiếu thiết bị nhất, thật là trọng thay.

Sau khi bị tiêu diệt bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng điện thoại tư vấn A-tỳ

Ngục này vào núi Thiết Vi,

Vách phên bởi sắt vây quanh tứ bề.

Trong ngục này hằng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân không còn thảy thành than,

Có lò nấu bếp sắt mang lại tan,

Rót vào trong miệng tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho tất cả những người thọ khổ,

Lột thịt da đau thấu trọng tâm can,

Lại tất cả chó sắt, rắn gang,

Phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân,

Ở vào ngục bao gồm giường bằng sắt,

Bắt tội nhân nằm khắp kia xong,

Rồi cho một ngọn lửa hồng,

Nướng xoay kẻ tội domain authority phồng giết mổ thau.

Móc bằng sắt, yêu thương đao, gươm giáo,

Trên ko trung đổ tháo như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm mang đến thân thể nát nhừ như tương.

Những hình phát vô phương nhắc hết,

Mỗi ngục đều có cách trị riêng,

Như là xe fe phân thây,

Chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ chi đặng bị tiêu diệt liền khôn xiết đỡ,

Vì nghiệp duyên ko nỡ hành thân,

Ngày đêm sống chết muôn lần,

Đến trăm ngàn kiếp không chấm dứt một giây.

Sự hành phạt tại A-tỳ ngục,

Rất nặng vật nài ngỗ nghịch tuy nhiên thân,

Chúng ngươi đều bắt buộc ân cần,

Thừa hành những việc thanh minh khoản trên.

Nhứt là bắt buộc Kinh này in chép,

Truyền bá ra đến khắp Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bằng đặng thấy một chính vì như vậy Tôn

Nếu in đặng nghìn muôn quyển ấy,

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật ủng hộ y hệt như sở nguyền.

Cha bà bầu đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sanh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa xong,

Khắp trong tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại phạt nguyện thà thân này nát

Ra những vết bụi tro, muôn kiếp chẳng nài,

Dầu đến lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm nghìn kiếp lời Thầy không quên.

Ví như bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm nghìn kiếp lời Thầy chẳng sai.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn tung rời,

Đến trăm nghìn kiếp như vầy,

Chúng bé cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu vắt Tôn đặt để hiệu Kinh,

Ngày sau truyền bá chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì siêng tu hành.

Phật mới bảo: A-nan buộc phải biết!

Quyển kinh này quả thiệt cao xa,

Đặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi phải giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy đành rành,

Bốn ban Phật tử khôn cùng mừng, rất vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin có thể vẹn truyền,

Đồng nhau tựu tại Phật tiền,

Nhất vai trung phong đảnh lễ rồi tức thời lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu tiệm Tự Tại,

Dầy công tu huệ bắt đầu mở mang!

Chân như 1 áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt hầu như đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trung ương chớ nghi nan,

Sắc kia nào khác chiếc không đâu mà!

Cái ko nọ làm sao xa chiếc sắc,

Sắc là không, không sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân không xét cũng một mầu núm thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi tất cả phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng hoàn thành đó mà,

Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy bắt buộc xét thông phần lớn lẽ,

Như hỏng không sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức không bẩn làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng lạnh nhạt như thế,

Lục è kia cũng nhắc là không.

Đã không nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh nương đưa ra mà có?

Bổn tánh không soi nó đề nghị tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn ko có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu con đường tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hỏng soi làu!

Không chống ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không trung khu chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng yêu cầu đạo mầu!

Tam cố kỉnh Phật ngôi cao bệnh quả,

Thảy đầy đủ nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này vô cùng thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp phải đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thật là về tối linh!

Những nhức đầu khó xử thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thực chẳng ngoa.

Vậy đề nghị Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, bố la yết đế, ba la tăng yết đế, người thương đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG sinh THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc đá quý tươi,

Tướng xuất sắc quang minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt vào tợ nước bốn nguồn khơi.

Hào quang đãng hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện mong mỏi độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam tế bào Tây Phương rất Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán ráng Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại cầm Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương thơm đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm bé thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con cho trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín mon cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn uống bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy gồm công cha,

Chẳng quản yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết thuộc hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem mặt đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu chưa báo,

Hổ phận kém hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo trang nghiêm,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện nay tham thiền,

Đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lấn mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp phụ huynh chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn tại thế,

Thân trọng điểm yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông các Đức Như Lai

Khắp cõi hư không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh môn sinh tên là Mục Liên,

Lòng con mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật ước nguyền hôm mai.

Nghe gớm Phật thuyết bảy ngày,

Minh trung tâm kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông khá đầy đủ nên danh,

Muốn tìm phụ huynh lòng thành nuốm công,

Đền ơn cho bú, ẵm bồng,

Liền cần sử dụng đạo nhãn xem vòng rứa gian.

Thấy vong mẹ khổ muôn ngàn,

Ốm gầy, đói khát trong lối quỷ ma.

Mục Liên kêu người mẹ khóc la,

Đau lòng thương mẹ đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề nhìn thấy con mình,

Mục Liên cứu chị em hết tình chũm công

Con ơi! mẹ đói vào lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng rã thở than,

Vội vàng trở về thế gian,

Bới cơm một bát đem sang chị em mừng,

Và cơm trắng vô mồm nửa chừng,

Chén cơm hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên xem thấy khiếp hoàng,

Trong lòng đau đớn, khóc than bi ai tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật cầu xin bà bầu già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu vớt tế pháp lành,

Cần cầu Tăng chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu mang đến phụ chủng loại hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc thận trọng điều hoà.

Bảy đời phụ mẫu đã qua,

Về trời tận hưởng phước sáng sủa loà hào quang

Vui chơi rảnh rỗi an nhàn,

Ngày Rằm tháng Bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm sanh trăm sản phẩm ăn,

Trái cây ngũ quả, hương thơm đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bồn nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, chén bát vàng đựng cơm,

Những dụng cụ quý bông thơm,

Thành chổ chính giữa dọn tiệc Lan bể phân minh.

Cúng dường Tam Bảo mong Kinh,

Chư Tăng tịch giới duy trì gìn nghiêm trang

Cầu mang đến thí công ty trai đàn,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách hết liền,

Ngày Rằm mon Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu hạnh đời đời,

Xót yêu mến phụ mẫu mã hiện thành nuôi con.

Nhai cơm cho bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng.

Trời cao đất rộng mênh mông,

Biển hồ lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời ba cõi sạch trơn trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ mẫu nên danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công đức vô biên

Xin rước hồi hướng gần như miền ngay gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu ba chướng óc phiền

Nguyện khai trí óc vô biên sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là phụ huynh mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát chúng ta lành với ta.

Nguyện đem công đức tạo thành ra

Hướng về khắp cả xa gần hưởng nhờ

Con cùng muôn nhiều loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thường trụ Tam Bảo.

Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô Tây phương cực Lạc trái đất Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại hội chứng minh.

Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, kính cẩn trước Phật, tâm thành đọc tụng, kinh... Cùng xưng danh hiệu Phật. Nguyện lấy công đức này hồi hướng: phật giáo sáng thêm, xe pháo Pháp thường xuyên chuyển, gió hoà mưa thuận, nước nhà hưng thịnh, trái đất hoà bình, nhân dân an lạc.

Thứ nguyện: cầu an lành đệ tử ..... Cùng chư thiện phái mạnh tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua căn bệnh khỏi, thân trọng tâm an lạc, thường xuyên được kiết tường, vạn sự như ý, phát trung khu Bồ-đề, trở lại chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy nhiên tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, trung tâm từ đối bọn chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: ước siêu mùi hương linh ..... Cùng chư hương thơm linh, cửu huyền thất tổ, những gia những tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ vào sức Phật, cho được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, mau chóng thoát mặt đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất cực kỳ thăng, bạn còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, phạt lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ khiếp tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.