Trong chương này bản thân sẽ trình bày cách đọc và viết tứ phép toán cơ bản trong tiếng Anh. Đó là những phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Cùng CNTA khám phá Cộng trừ nhân phân chia tiếng Anhcác phép tính trong tiếng anh là gì nhé!

Cách cộng trừ nhân chia bởi tiếng anh nhanh nhất

Các phép tính trong giờ đồng hồ anh là gì?

addition < ə’diʃən > : phép cộng subtraction < səb’ trækʃən > : phép trừ multiplication < mʌltiplication > : phép nhân division < də’ viʒən > : phép chia multiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chương add < æd > : cộng, thêm vào subtract < səb’ trækt > : trừ, bớt đi divide < də’ vaid > : chia plus < plʌs > : cộng, thêm vào minus < ‘mainəs > : trừ, bớt đi

Cộng trừ nhân chia tiếng Anh là gì?

Phép cùng trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Phép cộng trong giờ Anh là Addition: < ə’diʃən >.

Bạn đang xem: Dấu cộng tiếng anh là gì

Với phép cộng:

Để biểu diễn cho dấu cộng (+), chúng ta có thể sử dụng and, make hoặc plus. Để biểu diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đấy là các giải pháp nói không giống nhau cho vấn đề 7 + 4 = 11:

– Seven & four is eleven. – Seven & four’s eleven. – Seven và four are eleven. – Seven and four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách diễn tả theo ngôn từ Toán học).

*
Phép cùng (Addition) trong tiếng Anh

Phép trừ trong tiếng Anh là gì?

Phép trừ trong tiếng Anh là Subtraction: < səb’ trækʃən >.

Với phép trừ:

Để biểu diễn cho dấu trừ (-), chúng ta cũng có thể sử dụng minus. Hoặc bạn có thể sử dụng giới từ bỏ from với biện pháp nói ngược lại. Để màn trình diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng rượu cồn từ to be hoặc equal

Dưới đây là các phương pháp nói khác nhau cho việc 11 – 7 = 4:

– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách diễn đạt theo ngữ điệu Toán học)

Phép nhân trong tiếng Anh là gì?

Phép nhân trong giờ Anh là Multiplication: < mʌltiplication >.

Xem thêm: Google Camera Port Hub: Get The Best Gcam Apk For Samsung, Xiaomi, Redmi, And Other Phones!

Với phép nhân:

Để trình diễn cho dấu nhân (x), bạn có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc bạn cũng có thể nói hai số nhân tiếp tục nhau, trong các số ấy số nhân đồ vật hai màn trình diễn ở dạng số nhiều. Để biểu diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng hễ từ to be hoặc equal

Dưới đấy là các biện pháp nói khác nhau cho việc 5 x 6 = 30:

– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách mô tả theo ngôn ngữ Toán học)

Phép phân chia trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Phép chia trong tiếng Anh là Division: < də’ viʒən >.

Với phép chia:

Để màn trình diễn cho dấu phân chia (÷), chúng ta cũng có thể sử dụng divided by. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng into theo cách nói ngược lại như vào phép trừ. Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng rượu cồn từ khổng lồ be, equal hoặc áp dụng go.

Dưới đó là các phương pháp nói khác nhau cho bài bác toán đôi mươi ÷ 5 = 4:

– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách miêu tả theo ngôn ngữ Toán học)

Ghi chú: Nếu việc có những số hạng hoặc hiệu quả là những số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tìm hiểu thêm cách hiểu viết những số trong những chương trước.

Ví dụ vấn đề với 5 ÷ 2 = 2.5 thì bạn cũng có thể nói:

Five divided by five is/equals two point five.

Các dấu cùng trừ nhân chia trong tiếng anh

+ Dấu cộng Plus /plʌs/  Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ ± Dấu cùng hoặc trừ Plus /plʌs/ or minus /ˈmaɪ.nəs/ x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/ ÷ Dấu chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/

Các vệt khác trong giờ đồng hồ anh

STT  Ký Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm
1  .   Dấu Chấm  Dot  /dɒt/
2 .  Dấu chấm cuối câu  Period  /ˈpɪə.ri.əd/
3 ,  Dấu phẩy  Comma  /ˈkɒm.ə/
4  Dấu hai chấm  Colon  /ˈkəʊ.lɒn/
5 ;  Dấu chấm phẩy  Semicolon  /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/
6  Dấu 3 chấm  Ellipsis  /iˈlɪp.sɪs/
7  Dấu chấm cảm  Exclamation mark  /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/
8 ?  Dấu hỏi  Question mark  /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/
9  Dấu gạch men ngang dài  Dash  /dæʃ/
10  Dấu gạch men ngang ngắn  Hyphen  /ˈhaɪ.fən/
11 ( )  Dấu ngoặc  Parenthesis (hoặc ‘brackets’)  /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/
12 < >  Dấu ngoặc vuông  Square brackets  /ˈskweə ˌbræk.ɪts/
13  Dấu phẩy bên trên bên phải  Apostrophe  /əˈpɒs.trə.fi/
14 ‘ ‘  Dấu trích dẫn đơn  Single quotation mark  /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
15 ” ”   Dấu trích dẫn kép  Double quotation marks  /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
16 &  Dấu và  Ampersand  /ˈæm.pə.sænd/
17  Dấu mũi tên  Arrow  /ˈær.əʊ/
18 +  Dấu cộng  Plus  /plʌs/
19  Dấu trừ  Minus  /ˈmaɪ.nəs/
20 ±  Dấu cùng hoặc trừ  Plus or minus  /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/
21 x  Dấu nhân  is multiplied by  /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/
22 ÷  Dấu chia  is divided by  /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/
23 =  Dấu bằng  is equal to  /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
24  Dấu không bằng  is not equal to  /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
25  Dấu Trùng  is equivalent to  /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/
26 /ɪz/ /les/ /ðæn/
27  Dấu nhỏ hơn hoặc bằng  is less than or equal to  /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
28  Dấu lơn hơn hoặc bằng  is more than or equal to  /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
29 %  Phần trăm  Percent  /pəˈsent/
30  Vô cực  Infinity  /ɪnˈfɪn.ə.ti/
31 °  Độ  Degree  /dɪˈɡriː/
32 °C  Độ C  Degree(s) Celsius /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si.əs/
33  Biểu tượng phút  Minute  /ˈmɪn.ɪt/
34  Biểu tượng giây  Second  /ˈsek.ənd/
35 #  Biểu tượng số  Number  /ˈnʌm.bər/
36

Bài viết liên quan