Từ nối trong tiếng Anh là chủ điểm ngữ pháp không nhiều được bạn học giờ Anh đề cập và thân mật nhiều.

Bạn đang xem: Bài tập về từ nối trong tiếng anh

Mặc dù nhiên, ví như như không có từ nối link thì câu văn của các bạn sẽ trở cần rời rạc với thiếu logic. Trong nội dung bài viết này, Step Up sẽ tổng đúng theo lại toàn bộ các nhiều loại từ nối trong giờ Anh. Những kiến thức này sẽ giúp bạn giao tiếp cũng giống như làm văn “mượt mà” hơn đấy, đừng làm lơ nhé!


1. Từ bỏ nối trong tiếng Anh là gì?

Định nghĩa: từ nối trong giờ Anh (còn hotline là Linking words tuyệt Transitions), được dùng làm liên kết giữa các câu, giúp cả đoạn văn ngặt nghèo hơn, mạch lạc hơn. Vào một câu xuất xắc đoạn văn, nếu như như không có từ nối, chắc chắn là những câu nói của bạn sẽ khá rời rạc và gây thiếu thốn logic.

*
*
*
*

Bài tập: Điền từ bỏ nối trong tiếng Anh bằng cách chọn đáp án đúng:

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.A. UnlessB. BecauseC. IfD. In order that2. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understand him.A. AndB. So thatC. If notD. Or3. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.A. HoweverB. WheneverC. MoreoverD. Beside4. __________ he goes lớn the museum with me, I will go alone.A. Because ofB. BecauseC. UnlessD. When5. They asked me to lớn wait for them; ____________, he didn’t turn back.A. ButB. HoweverC. SoD. Therefore6. My mother was sick._________________, I had lớn stay at home to look after her.A. ButB.

Xem thêm: Cá Nhân Muốn Mua Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Tự Nguyện Ở Đâu ? Thủ Tục & Cách Mua Từ A

HoweverC. SoD. Therefore7. __________ the brightness room, we couldn’t sleep.A. Because ofB. Since

C. AlthoughD. In spite of8. It was already 6p.m, ______________ we closed our office và went home.A. ThereforeB. ButC. HoweverD. So9. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give it up.A. SinceB. ThoughC. Because ofD. Despite10. _________________ he had to bởi homework, he still attended your buổi tiệc nhỏ yesterday.A. BecauseB. In spite ofC. Because ofD. AlthoughĐáp án:1. A2. B3. C 4. C5. B6. D7. A8. D9. B10. D